Over het Platform EMG

Het Platform EMG is een onafhankelijk kennisnetwerk
voor en door professioneel - en persoonlijk betrokkenen
bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Missie
Een goede kwaliteit van leven voor mensen met EMB samen met hun naaste familie en netwerk.

Visie
Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat mensen met EMB recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving en een situatie waarin zij in relatie met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden kunnen komen.

Doel
- Het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen
- Het in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen
  met een EMB
- Het bevorderen van kennisontwikkeling

Voor wie 
Het Platform EMG richt zich op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij mensen met EMB.

Onze activiteiten
- Actueel houden van de kenniswebsite
- Uitgeven van de maandelijkse digitale Nieuwsbrief (gratis)
- Het verstrekken informatie
- Het beantwoorden van vragen
- Oproepen en vragen die een breder belang dienen worden geplaatst op de website en in de
  nieuwsbrief van het Platform EMG
- Stimuleren van kennisontwikkeling (Denk aan: ‘Van idee naar Werkplaats’)
- Organiseren van (inter) disciplinaire netwerkwerkgroepen
- Organiseren van (inter) disciplinaire kenniskringen
- Mede organiseren van een jaarlijkse themadag: ‘Voor donateurs door donateurs’
- Jaarlijkse Landelijke gedragsdeskundigendag EMB
- Organiseren van hét jaarlijkse EMB Congres

Organisatie
Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn zowel ouders als professionele organisaties vertegenwoordigd. Het Platform EMG wordt financieel mogelijk gemaakt door 30 zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan mensen met EMB. De VGN (brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking) biedt het Platform EMG kantoor- en vergaderruimte.